Υπηρεσίες
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών
 • Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
 • Έλεγχος και συμφωνία εμπορικής διαχείρισης - γενικής λογιστικής (αποθήκη, αγορές, πωλήσεις, αξιόγραφα)
 • Παρέχουμε την δυνατότητα εφαρμογής συστημάτων προϋπολογιστικού ελέγχου, cash flow
 • Συντάσσουμε τον μηνιαίο προϋπολογισμό – και προσδιορίζουμε το φορολογητέο εισόδημα
 • Παρέχουμε την δυνατότητα Ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης όλων των δηλώσεων και εγγράφων της επιχείρησης
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας ελέγχων
 • Δυνατότητα σύνταξης και υποβολής προσφυγών
Μισθοδοσία – Τμήμα προσωπικού
 • Αξιοποιούμε τις επιχορηγήσεις για να καλύψουμε νέες θέσεις εργασίας
 • Υπολογίζουμε το κόστος ενός νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού παρέχοντας απόλυτη ακρίβεια η οποία βασίζεται στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας
 • Τηρούμε με συνέπεια και απόλυτη ακρίβεια τις υποχρεώσεις της επιχείρησης που απορρέουν από τις διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων, αποχωρήσεων, αδειών, υπερωριών, συμβάσεων μειωμένου ωραρίου και ορισμένου χρόνου, στις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Μελετάμε και δημιουργούμε το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού σε επιχειρήσεις
 • Συντάσσουμε το οργανόγραμμα όλων των επιχειρήσεων
 • Αξιολογούμε το υπάρχων προσωπικό
 • Μελετάμε και εφαρμόζουμε τα συστήματα αμοιβών προσωπικού
Λογιστικές Υπηρεσίες - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση. Στο πλαίσιο των πρωτόγνωρων αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση. Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο πλήρως σύμφωνο με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 
Οργάνωση Λογιστηρίων  
 
και επίβλεψη
Προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση για άρτια λειτουργία κάθε λογιστηρίου.
More
 
 
 
Συστήματα Πληροφορικής  
 
Αξιόπιστες λύσεις
Αξιόπιστες λογιστικές και φορολογικές λύσεις φορολογικού λογισμικού.
More
 
 
 
Τήρηση Μισθοδοσίας  
 
Άριστη κατάρτιση
Ο ορθός υπολογισμός της μισθοδοσίας δίνει στην επιχείρηση σιγουριά.
More
 
 
 
Τήρηση Βιβλίων  
 
Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες τόσο σε φοροτεχνικό όσο και σε μηχανογραφικό επίπεδο.
More
 
 
 
Φοροτεχνική Υποστήριξη  
 
Εναρμόνιση
έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία.
More