Λογιστικές Υπηρεσίες

 
 
Αναδιοργάνωση Λογιστηρίου

Η εταιρεία έχει εξαιρετική εμπειρία σε ανάληψη Λογιστικών εργασιών Outsourcing.

Πολλοί πελάτες μας, μας έχουν εμπιστευτεί πολλές επιμέρους εργασίες του λογιστηρίου τους, επιτυγχάνοντας μείωση του κόστους του λογιστηρίου τους δηλαδή μειώνοντας έξοδα από μισθούς, δεσμευμένους χώρους, πάγια, τηλέφωνα, αγορά και υποστήριξη προγραμμάτων, αυξήσεις μισθών, έλλειψη εξειδικευμένων υπαλλήλων, απουσίες, άδειες κλπ.

Εργασίες που αναλαμβάνονται :

 • Μισθοδοσία
 • Kκατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)
 • Αναδιοργάνωση Λογιστηρίου (Accounting reorganization)
 • Μελέτη αναδιοργάνωσης εταιρείας
 • Λογιστικές εργασίες κλεισίματος χρήσεως
 • Φορολογικές δηλώσεις και πλήρη φοροτεχνική υποστήριξη
 • Reporting packages & Cash Flow
 • Εργασίες Φ.Π.Α.
 • Οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως)
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, υποστήριξη Λογιστικών προγραμμάτων
 • Παρακολούθηση πελατών
 • Παρακολούθηση παγίων (Μητρώο Παγίων και αποσβέσεις)